Chức năng chuyển đổi json_id sang json
  • 415037 -
  • 415035 -
  • 415009 -
  • 415010 -